Therapie

Hoe we precies gaan werken hangt af van doelstellingen en mogelijkheden van cliënt en therapeut. Het is een co-proces. Dit betekent dat het een samenwerking betreft tussen cliënt en therapeut. We zijn beiden verantwoordelijk voor het verloop van de therapie. Psychotherapie is een co-constructief onderzoek naar intrapsychische en interpsychische fenomenen. Uiteindelijk heeft psychotherapie de bedoeling om beter met zichzelf en met anderen om te gaan.

Vanuit mijn opleidingen ben ik cliëntgericht en emotiegericht in mijn werk. Wat dit juist betekent, leg ik je hier kort uit.  Al denk ik dat je dit best ervaart en dan zelf beslist of mijn manier van werken je aanspreekt.

Cliëntgericht: betekent dat we een hulpverleningsrelatie aangaan waarin jij aanvaarding, respect en begrip voelt voor wie je bent en voor de situatie waarin jij leeft. Therapie is in eerste instantie deze hulpverleningsrelatie realiseren. Het is dus belangrijk dat we aandacht hebben voor wat er tussen ons gebeurt. Ik ga ervan uit dat je problemen met anderen zich ook tussen ons kunnen voordoen (vb als je moeilijk mensen vertrouwt door wat je hebt meegemaakt, dan zal je misschien ook mij moeilijk kunnen vertrouwen).

Emotiegericht:  emoties bepalen ons denken en ons handelen.  Ik wil je ondersteunen om meer contact te krijgen met je eigen emoties, zodat je beter weet wat je nodig hebt en zodat je ook beter je emoties kan reguleren.  Emoties kunnen ons veel leren over wie we zijn en wat we belangrijk vinden.  Maar we kunnen ook veel problemen hebben met onze emoties.  Soms zijn emoties te hevig (‘ik word overspoeld) of hebben we er geen contact mee (‘ik voel niets’).  Soms weten we niet wat die emotie betekent (‘ik weet niet waarom ik zo boos ben’) of zijn onze (hevige) emoties gericht op personen die er niets mee te maken hebben.  Ik wil je helpen je emoties beter te leren kennen, te exploreren en te veranderen.  Vaak kunnen we situaties uit het verleden of in het heden niet veranderen, maar we kunnen wel leren er anders op te reageren.

Methode

Intake

Je neemt best zelf contact op met mij via telefoon of email.  Meestal stel ik dan een eerste kennismakingsgesprek voor.  Ik probeer binnen de maand een afspraak met je te maken.  In dat eerste gesprek kan jij me vertellen waarom je precies hulp zoekt en wat je daarvan verwacht.  Ik zal op mijn beurt wat uitleg geven over mijn manier van werken.   Na dat eerste gesprek hoef je nog helemaal niets te beslissen.  We kunnen onmiddellijk een tweede afspraak maken of je kan alles even laten bezinken en later beslissen of je nog een vervolg wil.  

Na een vijftal gesprekken proberen we samen te kijken hoever we staan. 

Therapie

Hoe we precies gaan werken hangt af van doelstellingen en mogelijkheden van cliënt en therapeut.  Het is een co-proces. Dit betekent dat het een samenwerking betreft tussen cliënt en therapeut.  We zijn beiden verantwoordelijk voor het verloop van de therapie.  Psychotherapie is een co-constructief onderzoek naar intrapsychische en interpsychische fenomenen.  Uiteindelijk heeft psychotherapie de bedoeling om beter met zichzelf en met anderen om te gaan.  

Vanuit mijn opleidingen ben ik cliëntgericht en emotiegericht in mijn werk.  Hierover is veel te zeggen (er zijn veel boeken over geschreven) maar ik ga kort iets proberen te uit te leggen, al denk ik dat je dit best ervaart en dan beslist of mijn manier van werken je aanspreekt. 

Cliëntgericht: betekent dat we een hulpverleningsrelatie aangaan waarin jij aanvaarding, respect en begrip voelt voor wie je bent en voor de situatie waarin jij leeft.  Therapie is in eerste instantie deze hulpverleningsrelatie realiseren.  Het is dus belangrijk dat we aandacht hebben voor wat er tussen ons gebeurt.  Ik ga ervan uit dat je problemen met anderen zich ook tussen ons kunnen voordoen (bv. als je moeilijk mensen vertrouwt door wat je hebt meegemaakt, dan zal je misschien ook mij moeilijk kunnen vertrouwen). 

Emotiegericht: betekent dat voor mij de emoties er eerst zijn.  Als je goed met je emoties kan omgaan en je leert ‘je emotionele huishouden’ op orde te houden, dan kunnen andere (gedrags)problemen beter aangepakt worden.  Ik ga er ook vanuit dat emoties ons veel inzicht geven in wat we nodig hebben (noden)  en waar we naartoe willen (kompas).  Emoties zitten in het lichaam en in die zin zou je me ook lichaamsgericht kunnen noemen.  Leren luisteren naar het lichaam is een belangrijk onderdeel van de therapie.

Platform: QITonline
Ik werk met QITonline. Bij aanvang maken we een account aan zodat we via dit platform kunnen chatten, afspraken nakijken en feedback organiseren (via vragenlijsten). 
Er staan ook veel oefeningen op het platform en ik stimuleer mijn cliënten daarmee aan de slag te gaan. Vaak hebben cliënten zelf ook ideeën om tussen de sessies zaken te verwerken (vb boek lezen, film of documentaire bekijken, yogasessie inlassen,enz)
Afronding

Je kan natuurlijk steeds stoppen met de gesprekken.  Uiteindelijk beslis jij dat zelf.  Ik stel wel voor om dit in overleg te doen.  De regel is om 1 gesprek op 10 gesprekken te nemen voor afronding.  Dus als we 20 gesprekken gehad hebben, dan nemen we 2 gesprekken.  1 afrondingsgesprek is het minimum.

Betaling

Het tarief voor individuele psychotherapie bedraagt 70 euro voor individuele sessie (50 min) en 110 euro voor koppelgesprek (75 min). 

Sinds juni 2022 ben ik geconventioneerd in de RIZIV conventie voor psychologische zorg.  Aangezien het budget vanuit de overheid beperkt is, dien ik me  te richten op bepaalde doelgroepen.   Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.  Je kan hiervoor bij je huisarts terecht of je kan rechtstreeks met mij contact opnemen. 

Het persoonlijke aandeel voor een individuele sessie bedraagt 4 euro indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming en 11 euro indien dit recht niet geldt voor jou. Voor de eerste individuele sessie wordt geen persoonlijk aandeel aangerekend. In de RIZIV conventie voor psychologische zorg worden twee zorgfunctie omschreven.

Functie
Eerstelijnspsychologische zorg (ELP)

Volgende opdrachten worden omschreven:

  • inschatting van de aanwezige problemen en vraagverheldering
  • begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht
  • ondersteuning van de eerstelijnsactoren
  • doorverwijzing naar GZ en/of doorverwijzing naar andere zorg- en ondersteuningsorganisaties en/of patiënten- en familieverenigingen

Voor elke rechthebbende van de doelgroep ‘volwassenen/ouderen’ zijn per periode van 12 maanden maximaal 8 individuele sessies vergoedbaar. 

Functie
Gespecialiseerde zorg (GZ)

Volgende opdrachten worden omschreven:

  • psychodiagnostiek
  • behandeling: de interventies zijn aangepast aan de onderliggende aandoening en waarvoor specifieke technieken worden gebruikt

Voor elke rechthebbende van de doelgroep ‘volwassenen/ouderen’ zijn per periode van 12 maanden gemiddeld 10 individuele sessies, maximaal 20 sessies vergoedbaar.

Belangrijke thema’s 
in therapie

Drughulpverlening

Meer dan 20 jaar heb ik ervaring in het werken met mensen die problemen ervaren met het gebruik van drugs en/of alcohol.  Het is belangrijk om uit te zoeken wat jij precies wilt.  Niet je ouders, je partner, je school, je werkgever of het gerecht kunnen bepalen wat je precies moet doen.  Uiteindelijk ben jij diegene die de beslissingen zal nemen.  Daarvoor is het misschien nodig om goed te weten wat de opties zijn en waarom je zou veranderen of net niet.  Daarin wil ik je ondersteunen.  Eenmaal je een beslissing genomen hebt zal het een kwestie zijn om je eraan te houden.  Ik zal je helpen de consequenties van je beslissing onder ogen te zien en je ondersteunen wanneer het niet loopt zoals jij zou willen.  Vaak is drug- en/of alcoholgebruik verbonden met veel andere problemen.  Ofwel hebben die problemen het gebruik in de hand gewerkt ofwel heeft het (jarenlang) gebruik van middelen veel problemen veroorzaakt.  Ik zal je ook helpen dit onder ogen te zien en je ondersteunen in het herstel.  Gebruik van drugs of alcohol is nooit zomaar.  Het is belangrijk om de functie van het gebruik goed te onderkennen.  Vaak heeft gebruik te maken met de emotionele huishouding.  Hoe ga jij met je gevoelens om?  Hoe helpt het gebruik van middelen je daarin?  Het is noodzakelijk om deze emoties te exploreren en te onderzoeken hoe je anders met je emoties kan omgaan. 

Relationele problemen

Ieder van ons is ingebed in een netwerk van relaties.   Het geeft ons kracht en zin in het leven.  Relaties zijn daarom belangrijk en veroorzaken ook veel leed als hier wat fout loopt.  Aan de ene kant kan het gaan over het zoeken naar meer ruimte voor zelfzorg, omdat anderen veel aandacht en zorg opeisen.  Anderzijds kan het gaan over gevoelens van eenzaamheid of verlatenheid bij gebrek aan zinvolle relaties met anderen.  

In relaties kunnen er zich ook zeer ingrijpende gebeurtenissen voordoen.  Ik denk daarbij aan emotioneel en/of seksueel misbruik, ontrouw, overlijden of scheiding, geweld, enz

Ik wil je helpen in het onderzoek naar wat jij nodig hebt in relaties met anderen.  Wat is je aandeel in de relatieproblemen en wat is de verantwoordelijkheid van de ander?  Schuld- en schaamtegevoelens spelen vaak een belangrijke rol.  

Soms is het zinvol om belangrijke anderen uit te nodigen in de therapieruimte.  Ik help je dan om moeilijke zaken bespreekbaar te maken.  

Geweld in relaties wil ik apart vermelden.  Alle gedrag is communicatie, dus ook gewelddaden willen iets communiceren.  Geweld tussen bekenden (vb partnergeweld, kindermishandeling, geweld onder collega’s) heeft steeds met communicatie te maken.  Ik wil elke betrokkenen ondersteunen om te onderzoeken hoe deze communicatie zonder geweld kan verlopen. We kunnen samen aan herstel werken. Als slachtoffer van geweld kan dit zeer traumatisch zijn.  Dit vraagt de nodige aandacht en zorg.  Ook daders van gewelddaden hebben vaak hulp nodig om zichzelf te onderzoeken.  Zelfreflectie, zelfvertrouwen en zelfcontrole zijn drie belangrijke doelstellingen die vaak terugkomen in de begeleiding van personen die met geweld te maken hebben. 

Depressie & burn-out

Depressie is een ernstige psychische ziekte waar medicatie vaak noodzakelijk is (hiervoor verwijs ik door naar een arts, dat kan ook je eigen huisarts zijn).  Anderzijds weten we dat psychotherapie bij depressie een zinvolle aanvulling is.  Depressie brengt je in een isolement, omdat je niemand tot last wil zijn.  Ik wil je (in letterlijke zin) een veilige ruimte bieden waar jij jezelf,, je innerlijke dialogen (piekergedachten) kan onderzoek.  In jouw overtuiging ben je mislukt en onbekwaam en heb je misschien gedachten om het leven te beëindigen. Natuurlijk wil je daar je dierbaren niet mee lastig vallen, maar daardoor sta je wel helemaal alleen.  In de psychotherapie zoeken we naar manieren die voor jou werken om jezelf te kunnen onderzoeken, zodat jij beter met jezelf (en met anderen) kan omgaan. 

Angsten

Angsten bestaan in veel vormen en gradaties.  Iedereen is weleens angstig en gelukkig maar.  Angst helpt ons om veiligere oorden op te zoeken.  Als angst onredelijk en buiten proportie (steeds aanwezig) is dan kan dat je dagelijks leven ernstig verstoren.  Waarom angst zo verstorend kan werken heeft allerlei oorzaken.  Ik wil je helpen om je angsten te onderzoeken.  Hoe gaat dit precies voor jou in het werk?  De innerlijke dialogen (negatieve spraak, piekergedachten, rampscenario’s, enz) zullen hier een rol spelen.  We willen die dialogen identificeren, exploreren en aanpassen.  In de psychotherapie zoeken we naar manieren die voor jou werken.

Contact opnemen